sowamak so‧wa‧mak işlik

 1. Sowuk düşüp başlamak.

 2. Temperatura peselip başlamak (howa hakynda).

  • Noýabr aýynyň girmegi bilen howa hem birden gaty sowap başlady. (H. Ysmaýylow, Powestler)

 3. Gyzgyny gaçmak, temperatura aşak düşmek.

  • Aýu, ýörsene çaýyň sowady-la! («Tokmak» žurnaly)

 4. Bir zada bolan höwesi gaçmak, bir zatdan göwni geçmek, yhlasy peselmek.

  • Hi, şeýle-de bir öýden sowamak bolarmy?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Gözeliň Çarydan bütinleý sowamagynyň sebäbi-de mundan üç-dört gün öň Çarynyň ejesi gelip, Gözeliň üstüne aýy ýaly topulypdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

gany sowamak

seret gan

 • Maralyň gany sowamandy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • sowadam
 • sowady
 • sowadygyça
 • sowadymam
 • sowadymy
 • sowadyň
 • sowajak
 • sowaly
 • sowalyk
 • sowalyň
 • sowama
 • sowamadyk
 • sowamaga
 • sowamagy
 • sowamagyna
 • sowamagyndan
 • sowamagyny
 • sowamagynyň
 • sowamagyň
 • sowamak
 • sowamakda
 • sowamakdan
 • sowamaklygy
 • sowamaklygyna
 • sowamaklygynyň
 • sowamaklygyň
 • sowamaklyk
 • sowamaly
 • sowaman
 • sowamandy
 • sowamanyň
 • sowamasa
 • sowamasy
 • sowamasyn
 • sowamaz
 • sowamazmy
 • sowamaýar
 • sowamaýardy
 • sowamaýarlar
 • sowamaň
 • sowan
 • sowana
 • sowanda
 • sowandan
 • sowandygyny
 • sowandyr
 • sowanlara
 • sowanlygy
 • sowanok
 • sowansoň
 • sowany
 • sowanyna
 • sowanyndan
 • sowanyny
 • sowanyň
 • sowanyňy
 • sowanyňyzyň
 • sowap
 • sowapdy
 • sowapdyr
 • sowar
 • sowara
 • sowardy
 • sowardym
 • sowarlyk
 • sowarsyň
 • sowaryn
 • sowarys
 • sowasa
 • sowasy
 • sowasyň
 • sowaý
 • sowaýan
 • sowaýandyr
 • sowaýanlarynda
 • sowaýanlygy
 • sowaýança
 • sowaýar
 • sowaýardy
 • sowaýarlar
 • sowaýarsyň
 • sowaýdy
 • sowaýsa