sokulmak so‧kul‧mak işlik

 1. Bir ýere dykylyp, itilip girizilmek, salnyp goýulmak.

  • Diwaryň ýüzündäki deşige kesek sokulypdyr.

 2. Bir ýere bir zat sanjylmak, dürtülmek.

 3. Gepleşik dili Aýakgap ýa-da geýim geýilmek.

  • Şol wagt gabat gelen geýim egne sokulyp gidilipdir.

 4. Hemme zadyň arasyna goşulyp, göze-başa düşmek, ara goşulmak.

  • Indi näme ýene sokulyp ara, garrylary goýýarmyşyn azara. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 5. Arasyna aralaşmak, girmek, bir ýere girip bukulmak.

  • Molla Hoşly özüni onda-munda urup, nirä sokularyny bilmändir. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • sokulan
 • sokulanda
 • sokulandygyny
 • sokulandyr
 • sokulansoň
 • sokulany
 • sokular
 • sokularda
 • sokularsyň
 • sokulary
 • sokularyny
 • sokulaýsaň
 • sokuldy
 • sokulma
 • sokulmadyk
 • sokulmagyny
 • sokulmak
 • sokulmaz
 • sokulmaýan
 • sokulyp
 • sokulypdyr
 • sokulýan
 • sokulýar