sokmak sok‧mak 1 işlik

 1. Bir zady bir ýere iteläp girizmek, deşip geçirmek, salmak, dykmak.

  • Gezligi möjegiň agzyndan sokup, bokurdagyndan dilerin. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

 2. Çakyp zäherini goýbermek, ýaralamak (ary, ýylan we ş. m. hakda).

 3. Gepleşik dili Aýakgap ýa-da geýim geýmek.

  • Şol dony egniňe sok-da gidiber!

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem sokmak - sokdum, sokduň, sokupdyr.

ýere sokmak

seret ýer

 • Nädersiň şu duran ýeriňde ýere sokaýsam! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

sokmak sok‧mak 2 işlik

Dialektal söz Uly ýoldan bir tokaýlygyň otlugyň we ş. m. içi bilen aýrylyp gidýän ýodajyk.

 • Ol sokmak ýola düşüp, oba tarap gönüledi.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem sokmak - sokdum, sokduň, sokupdyr.


Duş gelýän formalary
 • sokan
 • sokanda
 • sokansoň
 • sokanymyzda
 • sokar
 • sokar-da
 • sokara
 • sokardy
 • sokarlar
 • sokarly
 • sokarsyň
 • sokaryn
 • sokaýjak
 • sokaýmaly
 • sokaýsaň
 • sokduk
 • sokdular
 • sokdum
 • sokduň
 • sokdy
 • sokdy-da
 • sokgun
 • sokjak
 • sokjakdygyny
 • sokma
 • sokmadyk
 • sokmaga
 • sokmagy
 • sokmajak
 • sokmak
 • sokmaklara
 • sokmaklaryna
 • sokmaklaryndan
 • sokmaklyga
 • sokmakçy
 • sokmaly
 • sokman
 • sokmany
 • sokmanymy
 • sokmasa
 • sokmasaň
 • sokmasy
 • sokmasyn
 • sokmasyny
 • sokmazdy
 • sokmazlyk
 • sokmaýan
 • sokmaň
 • soksa
 • soksam
 • soksaňyz
 • sokup
 • sokupdy
 • sokupdyr
 • sokupdyr-da
 • sokupdyrlar
 • sokuň
 • sokýan
 • sokýandygyň
 • sokýança
 • sokýar
 • sokýardy
 • sokýardylar
 • sokýarlar
 • sokýaryn
 • sokýarys