sogurmak so‧gur‧mak işlik

Dartyp goparmak, goparyp aýyrmak, çekip çykarmak.

 • Bularyň ak pagtany çalasynlyk bilen sogrup, sanlyja minutlarda fartuklaryny dolduryşlary haýran galdyrdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem sogurmak - sograr, sogrupdyr.

boýnuny sogurmak

seret boýun

 • Men ýeke özüm dolanyp barsam, Kelhan meniň boýnumy sogur. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • sogran
 • sogranda
 • sogranyny
 • sograr
 • sograryn
 • sograýjak
 • sogrup
 • sogrupdyr-da
 • sogruň
 • sogurdy
 • sogurdy-da
 • sogurdylar
 • sogurdym
 • sogurdyň
 • sogurdyňyz
 • sogurjakdy
 • sogurma
 • sogurmaga
 • sogurmak
 • sogurmaly
 • sogurmaň
 • sogursaň
 • sogurýanam
 • sogurýar
 • sogurýardy