soňsuz soň‧suz sypat

  1. Soňy gutarmaýan, tükeniksiz, çäksiz.

    • Aýsoltan ejesiniň soňsuz mysallaryna takady ýetmän, onuň sözüni ýene-de kesdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

    • Gürrüňçi soňsuz sözüne başlady.

  2. Netijesiz, boş, biderek.


Duş gelýän formalary
  • soňsuza