soň soň at

 1. seret soňra

  • Soň gelen aşa batyr. (nakyl)

  • Her bir sözlemi aýdyp gutaranymyzdan soň, azajyk durýarys.

 2. Bir zadyň ýa-da işiň ahyry, yzy, dowamy.

  • Sakawyň soňuna seret. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem soň - soňum, soňuň.

soňuna çykmak

Bir zatdan, işden düýpleýin dynmak, bir zady ymykly gutarmak.

 • Şu ýyl bu yza galaklygyň soňuna çykmalydyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Şol çekilen ünji-azarlaryň biz soňuna çykdyk. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

soňuna sogan ekmek

Bütinleý gutarmak, ýok etmek.

soňuny saýmazlyk

Bir zadyň boljak netijesine seretmän, näme bolsa-şol bolsun etmeklik.

 • Soňuny saýan batyr bolmaz. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • soň-da
 • soňa
 • soňam
 • soňda
 • soňdaky
 • soňdan
 • soňlar
 • soňlaram
 • soňlary
 • soňlaryna
 • soňlarynda
 • soňlaryndaky
 • soňlaryndan
 • soňlarynyň
 • soňlugy
 • soňlugyň
 • soňluk
 • soňlulygy
 • soňly
 • soňmy
 • soňsuz
 • soňsuza
 • soňudyr
 • soňum
 • soňumy
 • soňun
 • soňuna
 • soňunam
 • soňunda
 • soňundaky
 • soňundan
 • soňundanam
 • soňuny
 • soňunyň
 • soňuň
 • soňuňa
 • soňuňdan
 • soňy
 • soňça