soýmak işlik

 1. Daşynyň gabygyny aýyrmak, arassalamak.

  • Maňa gabyk soýmaga kömekleş! («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Sypjyrmak, ýaralamak.

 3. Mal öldürmek.

  • Durdy çopan sürä baryp, ozaldan et üçin niýetläp ýörlen goýunlardan birini tutup soýupdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Il oňlasa, atyňy soý. (nakyl)

 4. Göçme manyda Talap horlamak, talamak.

  • Ençeme illeri soýan, gelinleri ýarsyz goýan, ýürekleri oda çoýan, gitlere näletler bolsun. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem soýmak - soýdum, soýduň, soýupdyr.


Duş gelýän formalary
 • soýalyň
 • soýan
 • soýanda
 • soýany
 • soýanyň
 • soýar
 • soýarlarmy
 • soýarsyňyz
 • soýaryma
 • soýaryn
 • soýarys
 • soýaýmasyn
 • soýaýyn
 • soýaýynmy
 • soýaýyň
 • soýduk
 • soýdular
 • soýdum
 • soýdur
 • soýdy
 • soýjak
 • soýjakdym
 • soýmadyň
 • soýmaga
 • soýmaga-da
 • soýmagy
 • soýmagymy
 • soýmagyň
 • soýmak
 • soýmakda
 • soýmakdan
 • soýmaklygy
 • soýmaklygyň
 • soýmaly
 • soýman
 • soýmasam
 • soýmasaň
 • soýmazdan
 • soýmazdylar
 • soýmaň
 • soýsa
 • soýsalar
 • soýsam
 • soýsana
 • soýsun
 • soýsunlar
 • soýup
 • soýupdyr
 • soýupdyr-da
 • soýuň
 • soýýan
 • soýýanlardan
 • soýýanlygym
 • soýýar
 • soýýardy
 • soýýardym
 • soýýarlar