sersepil ser‧se‧pil

[sersepi:l]

Botanika Kyrkbogun ýaly bogun-bogun ösýän we garamyk ýaly gyzylja miwe getirýän ösümlik.

sersepil bolmak

Bir zadyň ugrunda entemek, bir zadyň gözleginde köp gezmek.

  • Ine, bu meniň gije-gündiz ýatman, yzynda sersepil bolup ýören eserim. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • sersepilde
  • sersepildiler
  • sersepilem
  • sersepili
  • sersepiller
  • sersepilleriň