sermek ser‧mek işlik

Gutarmak üçin bir zady ýazyp goýmak, asyp goýmak, ýaýratmak.

 • Kimler kak serýär, kimler biraz saryganlaryny çata galdyrýarlar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Üzümi hem tizräk ýygyp sermek gerek. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

el sermek

seret el

 • Onda kärler gezýärdiler köçelerde hasaly, el serýärdi çörek sorap, günün geçirer ýaly. (R. Seýidow, Eserler)


Duş gelýän formalary
 • serdi
 • serdik
 • serdiler
 • serdim
 • seren
 • serenim
 • sereniňde
 • serenler
 • serer
 • sererdiler
 • sererin
 • seresi
 • seresim
 • sereýin
 • sereýinmi
 • sergin
 • serip
 • seripdi
 • seripdim
 • seripdir
 • seripdirler
 • seriň
 • serjek
 • sermedi
 • sermedigim
 • sermedim
 • sermegi
 • sermegiň
 • sermejekdim
 • sermek
 • sermelem
 • sermeli
 • sermelidigini
 • sermemek
 • sermemäge
 • sermesini
 • sermeýän
 • sermeýärdi
 • sermeýärin
 • sermeýärmi
 • sermäge
 • sermän
 • sermänem
 • sermänim
 • serse-de
 • serseler
 • serseň
 • seräýmeli
 • serýän
 • serýänligi
 • serýär
 • serýärdi
 • serýärin
 • serýäris
 • serýärler