seretmek se‧ret‧mek işlik

 1. Birine ýa-da bir zada bakmak, garamak, gözlemek, äňetmek.

  • Ol şol tekepbir garaýşy bilen adamlara seretdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Seret, kakasy, tüweleme, oglumyz-a adam bolaýypdyr! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Birine ýa-da bir zada garaşyk etmek, idetmek, äňetmek.

  • Daň bilen turup çaý-nahar ugruna çykdylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Bir zadyň anygyna ýetmek üçin bir işe garamak, barlap görmek.

  • Işe seretmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem seretmek - seredýär, sereder, seredipdir.


Duş gelýän formalary
 • seredeli
 • seredeliň
 • seredemok
 • sereden
 • seredende
 • seredenden
 • seredendigi
 • seredendigine
 • seredendigini
 • seredendiklerini
 • seredendir
 • seredene
 • seredenem
 • seredeni
 • seredenim
 • seredenimde
 • seredenime
 • seredenimizde
 • seredenimizi
 • seredeninde
 • seredeninden
 • seredenine
 • seredenini
 • seredeniň
 • seredeniňde
 • seredeniňden
 • seredenlerinde
 • seredenlerinden
 • seredenlerini
 • seredenligi
 • seredenmiş
 • seredenok
 • seredenokdy
 • seredensoň
 • sereder
 • serederdi
 • serederdiler
 • serederdim
 • seredere
 • serederin
 • serederinmi
 • serederis
 • serederler
 • seredersiň
 • seredersiňiz
 • seredesi
 • seredesim
 • seredesiň
 • seredeýin
 • seredeňok
 • seredeňokmy
 • seredibem
 • seredip
 • seredipdi
 • seredipdik
 • seredipdir
 • seredipdir-de
 • seredipdirler
 • seredipmi
 • serediň
 • seredäýiň
 • seredäýjek
 • seredäýmeseň
 • seredäýmäge
 • seredäýse
 • seredäýsegem
 • seredýän
 • seredýän-de
 • seredýändigi
 • seredýändigine
 • seredýändigini
 • seredýändiklerinden
 • seredýändiklerini
 • seredýändir
 • seredýändiris
 • seredýändirler
 • seredýäne
 • seredýänem
 • seredýänimizi
 • seredýänine
 • seredýänini
 • seredýänler
 • seredýänlerini
 • seredýänleriň
 • seredýänligi
 • seredýänligini
 • seredýär
 • seredýär-de
 • seredýärdi
 • seredýärdik
 • seredýärdiler
 • seredýärdim
 • seredýärdiň
 • seredýärin
 • seredýäris
 • seredýärler
 • seredýärsiň
 • seredýärsiňiz
 • seretdi
 • seretdi-de
 • seretdigiçe
 • seretdigiňçe
 • seretdik
 • seretdiler
 • seretdim
 • seretdimi
 • seretdiň
 • seretgin
 • seretjegem
 • seretjegini
 • seretjek
 • seretjekdigini
 • seretjekleri
 • seretme
 • seretme-de
 • seretmedi
 • seretmedik
 • seretmedikden
 • seretmedimi
 • seretmediň
 • seretmegem
 • seretmegi
 • seretmegimiz
 • seretmeginde
 • seretmeginden
 • seretmegine
 • seretmegini
 • seretmeginiň
 • seretmegiň
 • seretmejegi
 • seretmejek
 • seretmek
 • seretmekde
 • seretmekden
 • seretmekdir
 • seretmekleri
 • seretmeklerini
 • seretmekleriniň
 • seretmeklige
 • seretmekligi
 • seretmekligiň
 • seretmeklik
 • seretmekçi
 • seretmelerini
 • seretmeli
 • seretmelidi
 • seretmelidigi
 • seretmelidigine
 • seretmelidigini
 • seretmelidiginiň
 • seretmelidir
 • seretmese
 • seretmese-de
 • seretmesem
 • seretmeseň
 • seretmesi
 • seretmesinem
 • seretmesini
 • seretmez
 • seretmezde
 • seretmezden
 • seretmezdi
 • seretmezdiler
 • seretmezdim
 • seretmezlige
 • seretmezligi
 • seretmezligiň
 • seretmezlik
 • seretmeýän
 • seretmeýändigine
 • seretmeýändigini
 • seretmeýändiklerini
 • seretmeýäni
 • seretmeýänligini
 • seretmeýär
 • seretmeýärdi
 • seretmeýäris
 • seretmeýärler
 • seretmäge
 • seretmäge-de
 • seretmän
 • seretmändi
 • seretmändiler
 • seretmändirler
 • seretmänem
 • seretmäni
 • seretmänlerini
 • seretmänligi
 • seretmäýin
 • seretmäň
 • seretse
 • seretse-de
 • seretsek
 • seretsek-de
 • seretseler
 • seretsem
 • seretsem-de
 • seretsemem
 • seretsene
 • seretseň
 • seretseň-de
 • seretseňem
 • seretseňiz
 • seretseňizem
 • seretsin
 • seretsinler