serdesse

Könelişen söz Sowuk ýarag hökmünde ulanylýan ýogyn taýak.

  • Alty elindäki serdessesi bilen gary dörjemäge durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Biziň uzak geçmişdäki ata-babalarymyz serdes- seler we daşlar bilen ýaraglanyp haýwanlar bilen söweşipdirler. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • serdesseden
  • serdesseler
  • serdesseleri
  • serdesseli
  • serdessesi
  • serdessesini