semiz se‧miz sypat

Arryk däl, artyk etli-ganly çişik, ýogyn, ýagly.

 • Ussa bolsa orta boýly, ak ýüzli, semiz, garynlak bir adamdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Mallary ölüm-ýitimsiz we semiz saklamak köp derejede çopana baglydyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem semiz - semzi.


Duş gelýän formalary
 • semizje
 • semizler
 • semizlige
 • semizligi
 • semizliginde
 • semizliginden
 • semizligine
 • semizligini
 • semizliginiň
 • semizligiň
 • semizlik
 • semizlikde
 • semizlikden
 • semizräk