sellýuloza sell‧ýu‧lo‧za

Agaçdan edilýän madda (Kagyz, kino plýonkasy, partlaýjy maddalar, emeli ýüpek we ş. m. öndürilip çykarylanda giňden ulanylýar).


Duş gelýän formalary
  • sellýulozadan
  • sellýulozadyr
  • sellýulozaly
  • sellýulozalydyr
  • sellýulozany
  • sellýulozanyň
  • sellýulozasy
  • sellýulozasydyr
  • sellýulozasyndan