seljermek sel‧jer‧mek işlik

Bir zady saýgaryp bilmek, bir zadyň aslyna düşünmek, bir zady ikinji bir zatdan parhlandyryp bilmek, aýyl-saýyl edip bilmek.

 • Kemine ezýän we ezilýän gatlaklary seljerip bilipdir. («Edebiýat»)

 • Ol hapa ýer bolsun, dersiň üsti bolsun, seljermän oturybererdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

nahar seljermek

seret nahar


Duş gelýän formalary
 • seljerdi
 • seljerdiler
 • seljereliň
 • seljeren
 • seljerende
 • seljerenden
 • seljerendigi
 • seljerendiklerine
 • seljerendiklerini
 • seljerenimizde
 • seljerer
 • seljereris
 • seljerip
 • seljeripdir
 • seljeriň
 • seljerjek
 • seljerme
 • seljermedi
 • seljermedik
 • seljermedim
 • seljermegi
 • seljermegine
 • seljermegini
 • seljermegiň
 • seljermek
 • seljermekde
 • seljermekden
 • seljermekdir
 • seljermeklige
 • seljermekligi
 • seljermekligiň
 • seljermeklik
 • seljermekçi
 • seljermeler
 • seljermelerden
 • seljermelere
 • seljermeleri
 • seljermelerinde
 • seljermelerinden
 • seljermelerini
 • seljermeleriniň
 • seljermeleriň
 • seljermeli
 • seljermelidir
 • seljermelidirler
 • seljermesi
 • seljermesinde
 • seljermesinden
 • seljermesine
 • seljermesini
 • seljermesiniň
 • seljermezden
 • seljermezlikde
 • seljermeýän
 • seljermeýärdi
 • seljermeýärler
 • seljermäge
 • seljermän
 • seljermändirin
 • seljermäni
 • seljermäniň
 • seljerse
 • seljerseň
 • seljersin
 • seljersinler
 • seljerýän
 • seljerýändigini
 • seljerýändiklerini
 • seljerýänleriň
 • seljerýär
 • seljerýärdi
 • seljerýäris
 • seljerýärler