sekil se‧kil

Käbir atyň, geçiniň, owlagyň aýaklarynyň dyzyndan aşakdaky ak ýeri.

  • Aýaklary sekil bu mele atyň şekili şol döwrüň görnükli hudožnikleriniň döredijilik işlerinde-de peýda boldy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

sekil atmak

Saça ak girip başlamak.

  • Gara saçlary sekil atan Morozow bir stoluň başynda otyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • sekili
  • sekiliniň
  • sekiliň
  • sekillerinde
  • sekilleriň
  • sekilli
  • sekilliler