seçelenmek se‧çe‧len‧mek işlik

 1. Däne-däne bolup durmak, pytrap ýatmak.

  • Gyzyl ýüpek köýneklije seçelenip duran gara saçly owadan gurjak heniz hem meniň gözümiň öňünde. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Pytrap ýaýramak, pytrap gitmek.

  • Bagy üzülen monjuklar seçelenip gitdi.


Duş gelýän formalary
 • seçelendi
 • seçelenen
 • seçelenip
 • seçelenme
 • seçelenmek
 • seçelenmesi
 • seçelenmesine
 • seçelenmäniň
 • seçelenýän
 • seçelenýär
 • seçelenýärdi