sazlaşykly saz‧la‧şyk‧ly sypat

[sa:zlaşykly]

Goşulyşyp, yzygiderli bir äheňde gidýän (ses hakda).

  • Ullakan, çalasyn maşynlar sazlaşykly güwwüldeýärdi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Esenow olaryň edil komanda berlen ýaly sazlaşykly çykan seslerine: -- Gurgunmysyňyz?! -- diýdi-de, iki ýana gezmelemegini dowam etdirdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)


Duş gelýän formalary
  • sazlaşyklydyr
  • sazlaşyklylygy
  • sazlaşyklylygydyr
  • sazlaşyklylygyna
  • sazlaşyklylygyny
  • sazlaşyklylygynyň
  • sazlaşyklylyk