saz saz 1

[sa:z]

 1. Sungat termini Bir ýa-da birnäçe sesleriň äheňleriň sazlaşykly utgaşdyrylmagy bilen içki duýgular, ideýalar beýan edilýän sungat.

  • Duşmanlaryň bagryn dilýär sazymyz. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Ogul, sen entek howlukma, tiz wagt kolhozymyzda saz ansamblyny gurjak. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Saz gurallary.

 3. Ses, owaz.

saz etmek

Tamdyra çalmak, aýdym aýtmak.

saz saz 2

[sa:z]

 1. Döwük-ýenjik däl, gurat, düzüw | Döwük-ýenjik däl, gurat, dözüw.

  • Her bir demir ýoly ony saz işletmek üçin göreş edýärdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Maşynyň motory saz işleýär.

 2. Normal ýagdaýda barýan, ters däl, düzüw, dost.

  • Siziň ikiňiziň araňyz örän saz ahyry?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ozal beýle däldi, sazdy aramyz. («Tokmak» žurnaly)

 3. Göwnejaý, dogry.

  • Halka hyzmat edip at-abraý alsaň şonda eden işiň saz diýýär göwnüm. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Arslan diýen ogly ösüp durmuşlary saz gidýärdi. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  • Eger aňkaryp galsaň saz urup bilmeseň wagşy üstüňe zyňar we parça-parça eder. (M. N. Skatkin, Jansyz tebigat)

 4. Oňat, gowy, kök.

  • Agaç etli, hor diýseň-de jahyl kimin keýpi sazdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

daň saz bermek

seret daň

 • Daň saz berende, gür sazaklygyň arasynda ol gymyldysyz süýnüp galdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

saz saz 3

[sa:z]

Dialektal söz Tarada gamyşdan edilen gural, darak.


Duş gelýän formalary
 • saza
 • sazam
 • sazda
 • sazdaky
 • sazdan
 • sazdanam
 • sazdy
 • sazdygyna
 • sazdygyny
 • sazdyr
 • sazlam
 • sazlar
 • sazlara
 • sazlarda
 • sazlardan
 • sazlardy
 • sazlary
 • sazlarydyr
 • sazlaryma
 • sazlaryna
 • sazlarynda
 • sazlaryndan
 • sazlaryny
 • sazlarynyň
 • sazlaryň
 • sazlaryňy
 • sazly
 • sazlyga
 • sazlygyna
 • sazlygyndan
 • sazlygyny
 • sazlygynyň
 • sazlygyň
 • sazlyk
 • sazlykdan
 • sazsyz
 • sazy
 • sazy-da
 • sazym
 • sazyma
 • sazymdan
 • sazymy
 • sazymyz
 • sazymyza
 • sazymyzy
 • sazymyň
 • sazyn
 • sazyna
 • sazynady
 • sazynam
 • sazynda
 • sazyndadyr
 • sazyndan
 • sazyny
 • sazynyň
 • sazyň
 • sazyňa
 • sazyňda
 • sazyňky
 • sazyňy
 • sazyňyza
 • sazça