sarymaňyz sa‧ry‧ma‧ňyz sypat

[sa:rymaňyz]

Akyl-huş taýdan doly kemala gelmedik.

  • Uly adam hökmünde ýüztutulýan on iki ýaşly sarymaňyz çaga hiçbir zadyň manysyna düşünmän, gorkuly gözleri bilen bakjaklap seretdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem sarymaňyz - sarymaňzy.