sarnamak sar‧na‧mak işlik

Boş samahyllamak, birsyhly ýaňramak, bir zatlar aýtmak.

  • Ahun gelip Ahmedi bilen görüşdi, içinden nämedir bir zat sarnady. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

  • Gazetiň ýüzüne seredip sarnap oturandyr-da -- diýip seredýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • sarnady
  • sarnama
  • sarnamalar
  • sarnamalaryna
  • sarnamalaryň
  • sarnamanyň
  • sarnap
  • sarnaýandygyny