sarizm sa‧rizm

Häkimiýet başynda patyşa, monarh durýan edara ediş formasy, patyşanyň hökümdarlyk edýän monarhiýasynyň syýasy gurluşy.


Duş gelýän formalary
  • sarizmine
  • sarizmiň