saralmak sa‧ral‧mak 1 işlik

 1. Sargy bilen daşy oralmak, oralmak, daşyna sargy oralmak.

  • Gelenleriň ýüz-gözleri esgi bilen saralyp daňlypdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Bir zadyň daşyna ýüplük, sapak, eriş oralmak, ýumak edilmek.

saralmak sa‧ral‧mak 2 işlik

[sa:ralmak]

 1. Sary bolmak, sary reňke öwrülmek.

  • Samanyň arasynda iri däneler saralyp görünýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Hyýaryň hem wagty geçip saralsa agramy agyr bolýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Bişmek (miwe hakda).

saralyp-solmak

Biriniň gaýgysyny aladasyny edip horlanmak.


Duş gelýän formalary
 • saralan
 • saralanda
 • saralandyr
 • saralanym
 • saralar
 • saralardym
 • saraldy
 • saralma
 • saralmadyk
 • saralmagy
 • saralmagyna
 • saralmajak
 • saralmak
 • saralmanyň
 • saralmasy
 • saralmaz
 • saralmaýar
 • saralsa
 • saralsam
 • saralyp
 • saralypdy
 • saralypdyr
 • saralyplar
 • saralýan
 • saralýar
 • saralýarlar