saplanmak sap‧lan‧mak 1 işlik

 1. Sap edilmek.

 2. Sap oturdylmak.

  • Piller saplanyp gutardy.

saplanmak sap‧lan‧mak 2 işlik

[sa:planmak]

 1. Gaýry goşantlardan arassalanmak, tämizlenmek.

  • Totdan saplanan ýiti gün lowurdady, ýanyp duran ýalyn ýalyhowur saçdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Tamam bolmak, sarp bolmak, tükenmek.

  • Bir öňe saýlanandan soň bolsa, ol tä pagta saplanynça yzyndan ýetdirmedi. (G. Gurbansähedow, Ýürek daş däl)

 3. Halas bolmak, dynmak.

  • Näme em etjekkäk -- diýip, könäniň galyndysyndan heniz saplanmadyk Ogulýar eje pikire çümýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • saplanan
 • saplanandan
 • saplanandygyny
 • saplanansoň
 • saplananyndan
 • saplanardan
 • saplandy
 • saplandygyny
 • saplanjagy
 • saplanjagyna
 • saplanjak
 • saplanjakdy
 • saplanjakdygy
 • saplanma
 • saplanmadyk
 • saplanmaga
 • saplanmagy
 • saplanmagyna
 • saplanmagynda
 • saplanmagyndan
 • saplanmagyny
 • saplanmagynyň
 • saplanmagyň
 • saplanmak
 • saplanmakda
 • saplanmaklygyna
 • saplanmaly
 • saplanmandy
 • saplanmazyndan
 • saplansa
 • saplanyp
 • saplanypdy
 • saplanypdyr
 • saplanýan
 • saplanýança
 • saplanýar
 • saplanýarlar