saplamak sap‧la‧mak 1 işlik

Sap etmek, sap oturtmak, tutawaç oturtmak (pil, palta we ş. m. hakda).

 • Ussa kätmeni taňk-tuňk edip, saplamaga durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Piliň posuny gazandan soň, ige bilen ýiteldip täzeden saplady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

saplamak sap‧la‧mak 2 işlik

[sa:plamak]

 1. Gaýry goşantlardan arassalamak, tämizlemek.

 2. Tamam etmek, sarp edip gutarmak, tüketmek.

  • Buz eredi, barha uzaldy gün-de, ýuwaş-ýuwaş guş ömrüni saplady. (A. Haýydow, Gök asman)

  • Gök ekinleri sapladyk.

 3. Halas etmek, gutarmak, dyndarmak.

  • Zäherlenen belýnini saplaýan derman tapmak aňsat iş däl. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

  • Gumuň dürli otlarynyň güýji ony ähli kesellerden saplady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • saplady
 • sapladyk
 • sapladylar
 • saplajak
 • saplajakdyklaryny
 • saplam
 • saplamaga
 • saplamagy
 • saplamagyndan
 • saplamak
 • saplamakda
 • saplamaklyk
 • saplamalam
 • saplamalydyk
 • saplamalydyr
 • saplaman
 • saplan
 • saplandy
 • saplandygyny
 • saplap
 • saplapdy
 • saplapdyr
 • saplar-da
 • saplarlyk
 • saplary
 • saplaryny
 • saplarys
 • saplasyn
 • saplaýan
 • saplaýandygyny
 • saplaýar