sapakdaş sa‧pak‧daş

  1. Mekdepde bile bir sapak geçýänler.

    • Bu wagt klasda Şiriniň sapakdaş gyzlary şowhun salýardylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Göçme manyda Biri bilen bir pikirde bolan, biri bilen bir pikire gulluk edýän.

    • Seniň hem pikiriňi bildim, sen hem Çary bilen sapakdaş ekeniň. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • sapakdaşlar