sap sap 1

[sa:p]

 1. Hiçbir goşantsyz, içinde özge zat bolmadyk, arassa, arassalanan.

  • Wraçlar agyr kesellerine dem almak üçin sap kislorod berýärler. (M. N. Skatkin, Jansyz tebigat)

 2. Päk, ak, arassa, hakyky.

  • Begenç meniň sap söýgime halys ýürekdoly duýgusyny goşar -- diýip düşündi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Şol adam sap ýürekli däl, şübheli hem galp adam bolsa gerek. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Boýdan-başa, tutuş bütinleý.

  • Towuklaryň sap ak ýelegi we gyzyl kekeji bolýar. (N. A. Iwanow, Guşçulyk maldarçylygyň iň möhüm pudaklaryndan biridir)

 4. Açyk, tämiz, asuda.

  • Taýharyň toýnaklarynyň güpürdisi parahat gijede, sap howada uzaga gitdi. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sap - sabym, sabyň.

sap sap 2

Aldawly hereket, hile, pirim, sapalak.

 • Ol ýigit bir tarapa sap atdy-da haýata dyrmaşyp, aňryk aşdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Onuň müňde bir sapynyň birine düşmese, birine düşer. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

sap-sap

seret hatar-hatar

 • Kolonnalar sap-sap bolup durlar. («Mydam Taýýar» gazeti)

sap sap 3

Harby termin Hatar (goşunçylykda we ş. m.).

 • Goşunçylyk sapy birinji sapdyr, biziň dek gaýduwsyz gahryman ýokdur. (Durdy Gylyç, Goşgular)

 • Gyzyl goşunlaryň öňündäki sapy gelip, Tejen şäherine giripdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

sap sap 4

Bir guralyň tutawajy, el bilen tutulýan ýeri.

 • Gyzylhan ýalaňaç gylyjyň sap taýyny artyga uzadyp, başyny aşak egdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Piliň elden sypyp barýan ýylmanak sapyny biygtyýar sypalady. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

susagyň sapyny ele almak

seret susak


Duş gelýän formalary
 • sapa
 • sapadyr
 • sapam
 • sapda
 • sapdaky
 • sapdy
 • sapdym
 • sapdyr
 • saplam
 • saplar-da
 • saplary
 • saplarynda
 • saplaryny
 • saplarynyň
 • saply
 • saplygyna
 • saplyk
 • saplykdan
 • saplyny
 • saplyň
 • sapsyz
 • sapy
 • sapyn
 • sapyna
 • sapynda
 • sapyndaky
 • sapyndan
 • sapyny
 • sapynyň
 • sapyň
 • sapyňy