sandaş san‧daş

[sa:ndaş]

San we mukdar taýyndan deň bolan, sany barabar bir bolan, deň bolan.

  • Olaryň garşysyndan özleri bilen sandaş ýolagçy çykdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • sandaşdy