sanaşyk sa‧na‧şyk

[sa:naşyk]

Könelişen söz Ýeri, suwy paýlamagyň gadymy adaty.

 • Suw sanaşygynda hiç biriňiz jyňkyňyzy çykaraňzok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Çagalak wagtlarymyzda, obamyzda uly maslahat boldy, belki sanaşykdyr ýa-da ýer-suw reformasydyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Biziň ilatymyz gadymdan gelýän sanaşyk däbine görä, ýere bileleşip eýelik edýär. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sanaşyk - sanaşygy.


Duş gelýän formalary
 • sanaşyga
 • sanaşygy
 • sanaşygynda
 • sanaşygyndan
 • sanaşygynyň
 • sanaşygyň
 • sanaşykda
 • sanaşykdan
 • sanaşykdyr