samramak sam‧ra‧mak işlik

 1. Huşuňy ýitirip, alasarmyk sözler aýtmak.

  • Akmyrat ýene özüni ýitirip samramaga başlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Boş samahyllamak, biderek gürrüň etmek, ýaňramak.

  • Ýigit bardyr, sana geçmez, samrar otyr üýni öçmez. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

  • Sen başlygyň gyzy boldugyň ak patyşanyň gyzy boldugyňmy? -- diýip, gyssag aralykda samrady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • samrabam
 • samrady
 • samrady-da
 • samrama
 • samramaga
 • samramak
 • samramalar
 • samramalara
 • samramalaryndan
 • samramaly
 • samramandygyny
 • samramasy
 • samramasyn
 • samramok
 • samranmyş
 • samrap
 • samrapdy
 • samrar
 • samrasa
 • samrasa-da
 • samrasaňam
 • samraýan
 • samraýandygyny
 • samraýanlygy
 • samraýanyny
 • samraýar
 • samraýardy
 • samraýarlar
 • samraýarsyň