saman sa‧man

[sa:man]

Döwlen bugdaýyň, arpanyň owranan gabyk we baldak bölejikleri.

 • Sygyryp, şemala garap, çäji samandan saýlady. (Çary Aşyr, Poemalar)

 • Hiç mejalym galmady meň iýen dek saman, kepek. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

saman astyndan suw goýbermek

Bildirmän, ters, mekir iş etmek.

 • Ol tüýs bir saman astyndan suw goýberen, şeýtandan köp bilýän pis açmyş eken. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • samana
 • samanda
 • samandan
 • samanlar
 • samanlary
 • samanlaryny
 • samanly
 • samanmy
 • samany
 • samanymyzy
 • samanyna
 • samanynda
 • samanyndan
 • samanyny
 • samanynyň
 • samanyň
 • samança