salym sa‧lym

Wagt möçberi, wagt, pursat.

 • Sazagyň gyrkym diýip gidenine kän salym geçdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Az salymdan soň meýdan adamdan doldy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

bir salym

Azajyk wagt, birneme wagt.

 • Bir salym geçeni ýatlaşaly biz. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • salym-da
 • salyma
 • salymam
 • salymda
 • salymdaky
 • salymdan
 • salymdanam
 • salymly
 • salymlygam
 • salymlyk
 • salymy
 • salymyny
 • salymyň