salmak sal‧mak işlik

 1. Bina etmek, gurmak.

  • Nirede kömekçi desgalar salmalydygyny bilip biljekler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Içine ýa-da aşagyna goýmak, ýerleşdirmek, içinde jaýlaşdyrmak.

  • Ýygan otlarymy halta salyp gijara öýe bakan ugradym.

 3. Işe, okuwa we ş. m. ýerleşdirmek, girizmek.

  • Men sizi telegrafa işe saldym. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Bir zady birine ýa-da bir tarapa dazladyp goýbermek, zyňmak.

  • Çagalar ellerinde gar tokgalap oňa salýardylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 5. Nyşan, bellik etmek.

  • Tagma salmak.

 6. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän isimleriniň manysy bilen baglanyşykly hereket aňladýar.

  • Gulak salmak, diň salmak, maslahat salmak, nazar salmak, ýada salmak.

abraýdan salmak

seret abraý

agram salmak

seret agram

agyz salmak

seret agyz

 • Ine ol it hem bu işi gapdalyndaky duran itden gördi we ol özüne agyz salandyr öýdüp, hyrlap, onuň üstüne bökdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

aldawa salmak

seret aldaw

aldym-berdime salmak

seret aldym-berdim

 • Bu günki dörän duýgy Aýsoltany bir ýandan ganatlandyrsa, ikinji ýandan ony aldym-berdime saldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

at salmak

seret at 1

 • Emma aldajy duşman ony basyp almak we ýurduny depelemek üçin onuň üstüne at salýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Häzir hem söwda edip iki ýana at salýar. («Tokmak» žurnaly)

başyna itiň gününi salmak

Jebir-jepa sezewar etmek ýaman horlamak.

 • Ozaldan tanyşdygymyzy ýelli aňlamasyn eger aňlaýsa meniň başyma itiň gününi salar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

başyny etegiňe salmak

seret baş 1

 • Başyny etegiňe salyp gelen adamdan gan algyň bolsa-da geç! -- diýlendir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

bilmezlige salmak

seret bilmek

 • Begenç ejesiniň goýunlara ot bermek bilen meşguldygyny görse-de bilmezlige salyp egnini ýygyrdy. («Sowek edebiýaty» žurnaly)

çemine salmak

seret çem

 • Onuň üçin hem ol baran badyna bir iş edirbermedi-de çemine salmagy ýüregine düwdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

dem salmak

seret dem

 • Ýeri, dem salýan ýaly bolup aşak bakyp oturmak nämä gerek?! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

diň salmak

seret diň 2

 • Men tä uka gidinçäm ejemiň arkaýyn dem alşyna diň salyp ýatdym. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

duzaga salmak

seret duzak

 • Diýdi: -- Bu suraty çekdiren peri duzaga salýandyr köp ýigitleri. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

düşek salmak

seret düşek

ele salmak

seret el

 • Ştaba mälim edip, Gyzylhany ele salmalydy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gara salmak

seret gara

 • Kül etdik biz duşmany, gaýdyp salmaz garasyn. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

girä salmak

seret giri

 • Bu ekspedisiýany Hywa hany hilegärlik bilen öz bolýan jaýyna çagyryp girisine salypdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gozgalaňa salmak

seret gozgalaň

 • Durmuşyň gowgasy hem wakasy gozgalaňa salýar göwün ukusy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

görmezlige salmak

seret görmek 1

 • Aşyr ony görmezlige salsa-da onuň ýöne adam däldigini aňlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gözden salmak

seret göz

 • Tabel ýazanyňda biziň garyndaşlary gözden salaýsaň dolanyp galamyňy çommaltmarsyň! («Tokmak» žurnaly)

gulak salmak

seret gulak

 • Diňe men gepledim, ol gulak saldy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

güýçden salmak

seret güýç

 • Men Ezizi güýçden salmak isleýärin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

howp salmak

seret howp

 • Gelegurtlar barasynda edilen gürrüň çopanlaryň ýüregine howp saldy.

jyda salmak

seret jyda

 • Jyda salmak-ol hem pelegiň käri, sözeş kylyp ol amanat jan bilen. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

nazar salmak

seret nazar

owsar salmak

seret owsar

 • Ol seniň başyňa owsar salypdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

sala salmak

seret sala

 • Nähili duşmanlyk? Nähili bela? Sorap-da bolmaýar, salmaýar sala. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

tertibe salmak

seret tertip

topa salmak

seret top

 • Kelhan, Ezizi topa salmak üçin dürli plan beslendi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

yzyna it salmak

seret yz

 • Eşege ters mündürip, yzyna it salagada ýurduna kowup goýbererin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ýara salmak

seret ýara

 • Duşmanlaryň ýara salyp bagryňa depeläpdir seniň näzik tenleriň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ýol salmak

seret ýol

 • Köme mülk de oglanlaryň aýak basmadyk ýol salmadyk ýeri bolmazdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ýola salmak

seret ýol

 • Myhmany ýola salyp derrew geljek. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

ýyldyza toýnak salmak

seret ýyldyz

 • Arkan ýatan ýerinden ýyldyza toýnak salýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • salaly
 • salalyň
 • salam
 • salamok
 • salan
 • salanam
 • salanda
 • salandan
 • salandygy
 • salandygyny
 • salandyklary
 • salandyklaryna
 • salandyklaryny
 • salandyr
 • salanlar
 • salanlary
 • salanlarynda
 • salanlaryndan
 • salanlygy
 • salanok
 • salanokmy
 • salansoň
 • salany
 • salanydyr
 • salanym
 • salanyma
 • salanymda
 • salanymyzda
 • salanymyzdan
 • salanyna
 • salanynda
 • salanyny
 • salanyň
 • salanyňda
 • salanyňdan
 • salar
 • salar-da
 • salara
 • salarda
 • salardan
 • salardy
 • salardyk
 • salardylar
 • salardym
 • salarlar
 • salarly
 • salarmy
 • salarsyň
 • salarsyňyz
 • salary
 • salaryn
 • salarys
 • salasy
 • salasym
 • salaý
 • salaýan
 • salaýjak
 • salaýma
 • salaýmaga
 • salaýmagy
 • salaýmagyndan
 • salaýmaly
 • salaýmasa
 • salaýmasak
 • salaýmasalar
 • salaýmasaň
 • salaýmasaňyz
 • salaýmasyn
 • salaýsa
 • salaýsadyň
 • salaýsak
 • salaýsalar
 • salaýsam
 • salaýsaň
 • salaýsynlar
 • salaýyn
 • salaýynmy
 • saldam
 • saldy
 • saldy-da
 • saldygym
 • saldygyna
 • saldygyny
 • saldygynyň
 • saldygyça
 • saldygyň
 • saldyk
 • saldylar
 • saldym
 • saldym-da
 • saldymy
 • saldyr
 • saldyň
 • saldyňmy
 • saldyňyz-da
 • saldyňyzmy
 • salgyn
 • saljagam
 • saljagy
 • saljagymy
 • saljagyny
 • saljagynyň
 • saljak
 • saljakdan
 • saljakdy
 • saljakdygy
 • saljakdygyna
 • saljakdygyny
 • saljaklar
 • salma
 • salmady
 • salmadyk
 • salmadylar
 • salmadymy
 • salmadyň
 • salmaga
 • salmagam
 • salmagy
 • salmagydyr
 • salmagyn
 • salmagyna
 • salmagyndan
 • salmagyny
 • salmagynyň
 • salmagyň
 • salmagyňy
 • salmagyňyza
 • salmajagyna
 • salmajak
 • salmajakdygy
 • salmajakmyka
 • salmak
 • salmakda
 • salmakdan
 • salmakdyr
 • salmaklary
 • salmaklaryna
 • salmaklaryny
 • salmaklarynyň
 • salmaklyga
 • salmaklygy
 • salmaklygymyz
 • salmaklygyň
 • salmaklyk
 • salmakçy
 • salmalar
 • salmalara
 • salmalarda
 • salmalary
 • salmalaryna
 • salmalaryndan
 • salmalaryň
 • salmaly
 • salmalydy
 • salmalydygyny
 • salmalydyr
 • salman
 • salmana
 • salmanam
 • salmanda
 • salmandy
 • salmandygy
 • salmandygyny
 • salmandyr
 • salmandyr-da
 • salmandyrlar
 • salmany
 • salmanym
 • salmanyň
 • salmaryn
 • salmasa
 • salmasana
 • salmasaň
 • salmasyn
 • salmasyna
 • salmasynam
 • salmasyndan
 • salmasyny
 • salmasynyň
 • salmaz
 • salmazdan
 • salmazdy
 • salmazdylar
 • salmazdyň
 • salmazlar
 • salmazlarmy
 • salmazlygy
 • salmazlyk
 • salmaýan
 • salmaýandygy
 • salmaýandygyna
 • salmaýandygyny
 • salmaýanlygyny
 • salmaýar
 • salmaýardy
 • salmaýardym
 • salmaýarlar
 • salmaýaryn
 • salmaýyn
 • salmaň
 • salmyş
 • salsa
 • salsa-da
 • salsagam
 • salsak
 • salsalar
 • salsam
 • salsam-da
 • salsamam
 • salsana
 • salsaň
 • salsaňam
 • salsaňyz
 • salsaňyz-da
 • salsyn
 • salybam
 • salyp
 • salypdy
 • salypdyk
 • salypdylar
 • salypdyr
 • salypdyr-da
 • salypdyrlar
 • salypdyrys
 • salypjyk
 • salyplar
 • salypmy
 • salyň
 • salýan
 • salýana
 • salýanam
 • salýandygy
 • salýandygyna
 • salýandygyny
 • salýandyklaryny
 • salýandyr
 • salýanlar
 • salýanlary
 • salýanlaryny
 • salýanlaryň
 • salýanlygy
 • salýanlygyny
 • salýanlygyňy
 • salýanym
 • salýanyny
 • salýanyň
 • salýança
 • salýar
 • salýar-da
 • salýardy
 • salýardyk
 • salýardylar
 • salýarka
 • salýarlar
 • salýarmy
 • salýarmysyňyz
 • salýarsyň
 • salýarsyňyz
 • salýaryn
 • salýarys