salkyn sal‧kyn sypat

Yssy-da däl, sowuk-da däl, mylaýym sergin (howa hakda).

 • Salkyn şemal öwüsýärdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 • Gije salkyn we çygly şemal bilen birlikde geldi. («Pioner» žurnaly)

 • Saýany ekmedik salkynda, ýatmaz. (nakyl)

bir salkyn

Ertirden günortana ýa-da öýländen gün ýaşýança bolan wagt aralygy.

 • Bir salkynda sürlen ýeri derrew ekmelidi. («Kolhoz günleri»)

salkyn düşmek

 1. Howa birneme sowap başlamak, salkynlaşmak.

 2. Ertiriň ýa-da agşamyň salkyn wagty gelmek.

  • Öýlän salkyn düşensoň şu ýere geldiler. (B. Seýtäkow, Gyz salgydy)


Duş gelýän formalary
 • salkyna
 • salkynam
 • salkynda
 • salkyndy
 • salkyndyr
 • salkynja
 • salkynlarynyň
 • salkynlygy
 • salkynlygyna
 • salkynlyk
 • salkynrak
 • salkyny
 • salkynyna
 • salkynynda
 • salkynyň