salgym sal‧gym

[sa:lgym]

Gözýetimden aňyrda oňat saýgaryp bolmaýan predmetleriň formalary özgerip, howa bilen utgaşyp, atmosferada emele gelýän optiki ýagdaý.

 • Aý buludyň aňyrsynda salgym berip ýuwaş ýörýär. (R. Seýidow, Lebap gyzy)

 • Bu görnüşler bada-bat göýä düýşdäki bir salgym şekilli bolup görünýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

salgyma çapmak

Bir zadyň ugrunda biderek hereket etmek, selpemek, netijesiz zada kowalaşmak.

 • Meniň şol düşünjelerimiň bary salgyma çapmak ekeni. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • salgyma
 • salgymdan
 • salgymdy
 • salgymlar
 • salgymlara
 • salgymlary
 • salgymlaryna
 • salgymlaryny
 • salgymlaryň
 • salgymlaýyn
 • salgymmy
 • salgymy
 • salgymymy
 • salgymynda
 • salgymyny
 • salgymyň