salamlaşmak sa‧lam‧laş‧mak işlik

[sala:mlaşmak]

Birine salam bilen ýüzlenmek, salam alyşmak, salam berip görüşmek.

 • Ol bizi gören ýerinde salamlaşmagyň deregine başyny atyp geçiberýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Inžener Gorbatow Babany görüp, guwanç bilen salamlaşyp görüşdi salamlaşyp oňa berdim elimi, soraşdym aýtdym arzy-halymy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • salamlaşan
 • salamlaşandan
 • salamlaşanlarynda
 • salamlaşansoň
 • salamlaşanymyzdan
 • salamlaşanyndan
 • salamlaşanyny
 • salamlaşar
 • salamlaşardy
 • salamlaşaryn
 • salamlaşasy
 • salamlaşasym
 • salamlaşaýyn
 • salamlaşdam
 • salamlaşdy
 • salamlaşdy-da
 • salamlaşdygyň
 • salamlaşdyk
 • salamlaşdylar
 • salamlaşdym
 • salamlaşgyn
 • salamlaşjak
 • salamlaşmadylar
 • salamlaşmaga
 • salamlaşmaga-da
 • salamlaşmagam
 • salamlaşmagy
 • salamlaşmagyň
 • salamlaşmak
 • salamlaşmakdan
 • salamlaşmaly
 • salamlaşman
 • salamlaşmasy
 • salamlaşsa
 • salamlaşsalar
 • salamlaşybam
 • salamlaşyp
 • salamlaşypdyr
 • salamlaşyň
 • salamlaşýan
 • salamlaşýan-da
 • salamlaşýar
 • salamlaşýardy
 • salamlaşýarlar