sala sa‧la

[sa:la]

agzyňy sala goýbermek

seret agyz

  • Sen agzyňy kän sala goýberme! -- diýip, girre gahary geldi. («Pioner» žurnaly)

sala salmak

Birinden maslahat soramak, biri bilen bir zat hakda geňeşmek.

  • Beýik ukybyndan tapansoň pena, bütin zähmetkeşe saldy ol sala. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Ol az salym oýlanyp, öz-özüne sala saldy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)