sal sal 1

[sa:l]

 1. Gapanyň ýaý görnüşindäki iki ýana açylýan bölegini açmak üçin üstünden basylýan ýaý berip duran demir.

  • Bir sally gapan.

  • Iki sally gapan.

 2. Ätişgiriň iki uzyn tutgujy.

saly gowmak

Ähtibarsyz, ynamsyz, gorkak.

 • Onda näme üçin salyň gowşak görünýär. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

salyna kakmak

Her hili gürrüň edip biriniň pikirini, ýagdaýyny biljek bolmak.

 • Artygyň gowşak salyna kakdy, oňa meň oklady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

sal sal 2

[sa:l]

Suwda ýüzmek ýa-da suwdan geçmek we ş. m. üçin biri-birine baglanan birnäçe agaç.

 • Gaýyklar, sallar, gämiler kerweni derýanyň sag kenaryna tarap ugrady. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Onuň içi bilen ýükli sallar we ýeňil gaýyklar howp astyna düşen şähere terslin-oňlyn gidýärler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

salyň agmak

Işiň erbetleşmek.


Duş gelýän formalary
 • sal-da
 • sala
 • saladyr
 • salam
 • salamy
 • salda
 • saldam
 • saldamy
 • saldan
 • saldy
 • saldygym
 • saldygyna
 • saldygyny
 • saldygynyň
 • saldygyň
 • saldyk
 • saldylar
 • saldym
 • saldymy
 • saldymyka
 • saldyr
 • saldyň
 • saldyňmy
 • saldyňyzmy
 • sallam
 • sallar
 • sallara
 • sallardan
 • sallary
 • sallaryn
 • sallaryň
 • sally
 • sallyga
 • sallyň
 • sallyňa
 • salmyş
 • salsyz
 • saly
 • salym
 • salyma
 • salymam
 • salymda
 • salymdaky
 • salymdan
 • salymdanam
 • salymy
 • salymyň
 • salyn
 • salyndan
 • salyny
 • salynydyr
 • salynyň
 • salyň