sakyrdy sa‧kyr‧dy

 1. Dynuwsyz gürrüň birsyhly irginsiz gepleýiş.

  • Aýsoltan Potdynyň sakyrdysyna gulak asman, öz ugruna ýöräp gitdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Dürli warsakydan, Pökginiň sakyrdysyndan soň Nobat mirap söze başlady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Boş, biderek gürrüň.

  • Munuň soňsuz sakyrdysyndan men bir salym dynaýyn. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • sakyrdady
 • sakyrdysyna
 • sakyrdysyndan