saklanmak sak‧lan‧mak işlik

 1. Özüňe erk edip bilmek, özüňe buýurmak.

  • Nurjahan syr bildirmän saklansa-da, ýeke galanda gözüniň ýaşyny saklap bilmeýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Her niçik hem bolsa mugallym saklanyp: -- Käýinmek gerek däl! -- diýip ýüzlendi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Aýak çekmek, daýanmak, durmak, eglenmek.

  • Hälki gyzjagaz içerik girdi-de gapynyň agzynda saklanyp sorady. (M. Gorkiý, Ene)

  • Gyz näz edip gaçýar bagy gabatlap, ýigit kowýar: -- Gitme, saklan gözelim! («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 3. Idedilmek, eklenmek.

  • Kiçijik çagajyklar ýaslide gowy saklanýar.

 4. Bar bolmak, bolmak.

  • Zyýanly duzlaryň toprakda artykmaç saklanmagy pagtaçylyga ägirt uly zyýan ýetirýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 5. Garawly bolmak, aýalyp goýulmak.

  • Tohumlar ýörite jaýlarda saklanmalydyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 6. Özüňi gorap bilmek.

  • Trahomanyň ýokuşmagyndan saklanmagyň iň oňat serişdesi arassaçylykdyr. (S. K. Karanow, Howply göz agyry keselleri we olaryň öňüni almagyň çäreleri)

 7. Öňünde durup bilmek, çydam etmek.

  • Bent suwuň badyna saklanyp bilmedi.

 8. Ýerine ýetirilmek, esewan edilmek.

  • Tertip-düzgüniň saklanyşy hem-de okuwyň ýyllyk jemleriniň nähili netijeler bermegi hakynda pikirlenýärdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

 9. Abat galmak, ýygnalyp goýulmak.

  • Aý, şükür, birsydyrgyn saklanmak. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 10. Saklaw edilme, garalmak.

  • Zapowednikler goralyp saklanýar.


Duş gelýän formalary
 • saklanan
 • saklananda
 • saklanandan
 • saklanandygy
 • saklanandygyny
 • saklanandyklary
 • saklanandyr
 • saklananlar
 • saklananlardan
 • saklananlary
 • saklananlaryna
 • saklananlarynda
 • saklananlaryndan
 • saklananlaryň
 • saklananlygy
 • saklananlyk
 • saklanansoň
 • saklanany
 • saklananyna
 • saklananyndan
 • saklananyň
 • saklanar
 • saklanardy
 • saklanarmy
 • saklanaryn
 • saklanaryny
 • saklanarys
 • saklanasy
 • saklanasym
 • saklanaýan
 • saklanaýdy
 • saklanaýmasa
 • saklanaýyn
 • saklandam
 • saklandy
 • saklandy-da
 • saklandygy
 • saklandygymyzy
 • saklandygyndan
 • saklandygyny
 • saklandygyça
 • saklandyk
 • saklandyk-da
 • saklandyklary
 • saklandyklaryny
 • saklandylar
 • saklandym
 • saklandyr
 • saklangyn
 • saklanjaga
 • saklanjagy
 • saklanjak
 • saklanjakdygy
 • saklanjakdygymy
 • saklanjakdygyny
 • saklanma
 • saklanmady
 • saklanmadyk
 • saklanmaga
 • saklanmaga-da
 • saklanmagy
 • saklanmagydyr
 • saklanmagym
 • saklanmagymyň
 • saklanmagyn
 • saklanmagyna
 • saklanmagynda
 • saklanmagyndaky
 • saklanmagyndan
 • saklanmagyny
 • saklanmagynyň
 • saklanmagyň
 • saklanmajagy
 • saklanmajak
 • saklanmak
 • saklanmakdan
 • saklanmakdygyna
 • saklanmakdyr
 • saklanmaklaryny
 • saklanmaklarynyň
 • saklanmaklyga
 • saklanmaklygy
 • saklanmaklygyň
 • saklanmaklyk
 • saklanmakçy
 • saklanmalar
 • saklanmalara
 • saklanmalaryň
 • saklanmaly
 • saklanmalydygy
 • saklanmalydygyna
 • saklanmalydygyny
 • saklanmalydyr
 • saklanmalydyrlar
 • saklanman
 • saklanmandygy
 • saklanmandygyny
 • saklanmandyr
 • saklanmandyrlar
 • saklanmanlygy
 • saklanmany
 • saklanmarsyň
 • saklanmasa
 • saklanmasy
 • saklanmasyna
 • saklanmasynda
 • saklanmasynyň
 • saklanmaz
 • saklanmazlygy
 • saklanmazlyk
 • saklanmaýan
 • saklanmaýanlygy
 • saklanmaýanyny
 • saklanmaýar
 • saklanmaýardy
 • saklanmaýarlar
 • saklansa
 • saklansa-da
 • saklansalar
 • saklansam
 • saklansaňyz
 • saklansyn
 • saklanyp
 • saklanypdy
 • saklanypdyk
 • saklanypdylar
 • saklanypdyr
 • saklanypdyrlar
 • saklanypmy
 • saklanyň
 • saklanýan
 • saklanýana
 • saklanýandy
 • saklanýandygy
 • saklanýandygym
 • saklanýandygyna
 • saklanýandygyndan
 • saklanýandygyny
 • saklanýandyklary
 • saklanýandyr
 • saklanýandyrlar
 • saklanýanlar
 • saklanýanlary
 • saklanýanlaryň
 • saklanýanlygy
 • saklanýanlygyny
 • saklanýany
 • saklanýanyndan
 • saklanýanyny
 • saklanýanyň
 • saklanýança
 • saklanýar
 • saklanýardy
 • saklanýardylar
 • saklanýardym
 • saklanýarka
 • saklanýarlar
 • saklanýarmy
 • saklanýaryn
 • saklanýarys