saklamak işlik

 1. Tutup durmak, eliňde tutmak.

  • Sülçi öz elinde suwly stakany nähak saklaýandygyna düşündi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Ol kitaby elinde saklap durdy.

 2. Duruzmak, togtatmak.

  • Sergeý Stepanowiç maşyny saklady. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 3. Öz eklenjiňde garamagyňda ýaşatmak; idetmek, eklemek.

  • Semiz saklap, baş sanyny köpeldip bilseň saňa bagt getirer. («Tokmak» žurnaly)

  • Mallary ölüm-ýitimsiz we semiz saklamak köp derejede çopana baglydyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Uly maşgala saklamak.

 4. Eýelik etmek, gözegçilik, etmek, göz-gulak bolmak, goramak.

  • Bir seniň garry eneň öz öýüňi saklap otyr. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 5. Bir zada daýanç bolup hyzmat etmek, götermek.

  • Tamyň pürslerin diwar saklaýar.

 6. Ýanyňdan goýbermän duruzmak, eglemek.

  • Men ony öýümizde iki sagat sakladym.

 7. Sakçylyk etmek, gorag etmek, goramak.

  • Ene böwet saklamaga şeýle sak bolsa-da onuň sakçylygy bu gezek şowuna düşmedi. («Zähmet gahrymanlary»)

 8. Aýap tutmak, aýamak, goramak.

  • Men olary gözümiň göreji ýaly saklaryn. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Sakla samany, geler zamany. (nakyl)

 9. Göçme manyda Gizlemek, ýaşyrmak.

  • Kem-käs ýalbaraýyn-da etjek işimi öz ýanymda saklaýyn. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 10. Belli bir maksat üçin tutmak, edinmek, eklemek we ş. m.

  • Gyzylhan dumly-duşda dozor saklaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Baggoýun saklamak.

aragatnaşyk saklamak

seret aragatnaşyk

 • Kemine görnükli türkmen şahyry Mollanepes bilen hem aragatnaşyk. («Edebiýat»)

içiňde saklamak

seret

 • Saklady içinde, çykarman daşa. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

özüňi saklamak

seret öz1

ýadynda saklamak

seret ýat1

 • Men seniň eden ýagşylygyňy ýatda saklaryn.