saklamak sak‧la‧mak işlik

 1. Tutup durmak, eliňde tutmak.

  • Sülçi öz elinde suwly stakany nähak saklaýandygyna düşündi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Ol kitaby elinde saklap durdy.

 2. Duruzmak, togtatmak.

  • Sergeý Stepanowiç maşyny saklady. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 3. Öz eklenjiňde garamagyňda ýaşatmak; idetmek, eklemek.

  • Semiz saklap, baş sanyny köpeldip bilseň saňa bagt getirer. («Tokmak» žurnaly)

  • Mallary ölüm-ýitimsiz we semiz saklamak köp derejede çopana baglydyr. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Uly maşgala saklamak.

 4. Eýelik etmek, gözegçilik, etmek, göz-gulak bolmak, goramak.

  • Bir seniň garry eneň öz öýüňi saklap otyr. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 5. Bir zada daýanç bolup hyzmat etmek, götermek.

  • Tamyň pürslerin diwar saklaýar.

 6. Ýanyňdan goýbermän duruzmak, eglemek.

  • Men ony öýümizde iki sagat sakladym.

 7. Sakçylyk etmek, gorag etmek, goramak.

  • Ene böwet saklamaga şeýle sak bolsa-da onuň sakçylygy bu gezek şowuna düşmedi. («Zähmet gahrymanlary»)

 8. Aýap tutmak, aýamak, goramak.

  • Men olary gözümiň göreji ýaly saklaryn. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Sakla samany, geler zamany. (nakyl)

 9. Göçme manyda Gizlemek, ýaşyrmak.

  • Kem-käs ýalbaraýyn-da etjek işimi öz ýanymda saklaýyn. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 10. Belli bir maksat üçin tutmak, edinmek, eklemek we ş. m.

  • Gyzylhan dumly-duşda dozor saklaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Baggoýun saklamak.

aragatnaşyk saklamak

seret aragatnaşyk

 • Kemine görnükli türkmen şahyry Mollanepes bilen hem aragatnaşyk. («Edebiýat»)

içiňde saklamak

seret

 • Saklady içinde, çykarman daşa. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

özüňi saklamak

seret öz 1

ýadynda saklamak

seret ýat 1

 • Men seniň eden ýagşylygyňy ýatda saklaryn.


Duş gelýän formalary
 • saklabam
 • saklady
 • saklady-da
 • sakladyk
 • sakladylar
 • sakladym
 • sakladym-da
 • sakladyň
 • sakladyňyzmy
 • saklagyn
 • saklajagam
 • saklajagyna
 • saklajagyny
 • saklajak
 • saklajakdygy
 • saklajakdygyna
 • saklajakdygyny
 • saklajakdyklary
 • saklajakdyklaryny
 • saklajaklar
 • saklalyň
 • saklam
 • saklama
 • saklamady
 • saklamadyk
 • saklamadylar
 • saklamadyň
 • saklamaga
 • saklamaga-da
 • saklamagam
 • saklamagy
 • saklamagydyr
 • saklamagymyz
 • saklamagyn
 • saklamagyna
 • saklamagynda
 • saklamagyndan
 • saklamagyny
 • saklamagynyň
 • saklamagyň
 • saklamagyňyzy
 • saklamajagyny
 • saklamajak
 • saklamak
 • saklamakda
 • saklamakdan
 • saklamakdy
 • saklamakdyr
 • saklamaklary
 • saklamaklaryna
 • saklamaklarynda
 • saklamaklaryny
 • saklamaklarynyň
 • saklamaklyga
 • saklamaklygy
 • saklamaklygyny
 • saklamaklygynyň
 • saklamaklygyň
 • saklamaklyk
 • saklamaklykda
 • saklamaklykdyr
 • saklamakçy
 • saklamalar
 • saklamalary
 • saklamaly
 • saklamalydy
 • saklamalydygy
 • saklamalydygyny
 • saklamalydyr
 • saklamalydyrlar
 • saklaman
 • saklamana
 • saklamandygyny
 • saklamandylar
 • saklamandyr
 • saklamandyryn
 • saklamany
 • saklamanyma
 • saklamanyň
 • saklamasa
 • saklamasa-da
 • saklamasak-da
 • saklamasaň
 • saklamasy
 • saklamasyny
 • saklamaz
 • saklamazdan
 • saklamazdy
 • saklamazlar
 • saklamazlyga
 • saklamazlyk
 • saklamazlykda
 • saklamaý
 • saklamaýan
 • saklamaýandygy
 • saklamaýandygyna
 • saklamaýandygyny
 • saklamaýandyklaryny
 • saklamaýanlygy
 • saklamaýar
 • saklamaýardy
 • saklamaýarlar
 • saklamaýaryn
 • saklamaýyn
 • saklamaň
 • saklan
 • saklana
 • saklanda
 • saklandy
 • saklandygy
 • saklandygymyzy
 • saklandygyndan
 • saklandygyny
 • saklandyk
 • saklandyklary
 • saklandyklaryna
 • saklandyklaryny
 • saklandyr
 • saklanlar
 • saklanlara
 • saklanlarmy
 • saklanlary
 • saklanlarynda
 • saklanlaryndan
 • saklanlaryny
 • saklanok
 • saklansoň
 • saklany
 • saklanym
 • saklanyna
 • saklanyndan
 • saklanyny
 • saklanyň
 • saklanyňda
 • saklanyňyz
 • saklap
 • saklapdy
 • saklapdylar
 • saklapdym
 • saklapdyr
 • saklapdyrlar
 • saklapmy
 • saklapsyň
 • saklar
 • saklar-da
 • saklara
 • saklarda
 • saklardan
 • saklardy
 • saklardylar
 • saklardym
 • saklarlar
 • saklarmy
 • saklarsyň
 • saklary
 • saklaryn
 • saklarys
 • saklasa
 • saklasa-da
 • saklasak
 • saklasalar
 • saklasam
 • saklasaň
 • saklasaňam
 • saklasaňyz
 • saklasym
 • saklasyn
 • saklasynlar
 • saklasyň
 • saklaýan
 • saklaýan-da
 • saklaýana
 • saklaýandygy
 • saklaýandygyna
 • saklaýandygyny
 • saklaýandyklary
 • saklaýandyklaryna
 • saklaýandyklaryny
 • saklaýandyklarynyň
 • saklaýandyr
 • saklaýandyrlar
 • saklaýandyryn
 • saklaýanlar
 • saklaýanlardan
 • saklaýanlary
 • saklaýanlaryň
 • saklaýanlygy
 • saklaýanlygydyr
 • saklaýanlygyny
 • saklaýanlygyň
 • saklaýanlygyňyzy
 • saklaýanmy
 • saklaýanyna
 • saklaýanyndan
 • saklaýanyny
 • saklaýanyňyzy
 • saklaýança
 • saklaýar
 • saklaýar-da
 • saklaýardy
 • saklaýardylar
 • saklaýardym
 • saklaýarlar
 • saklaýarmyň
 • saklaýarsyň
 • saklaýarsyňyz
 • saklaýarsyňyzmy
 • saklaýaryn
 • saklaýarys
 • saklaýsynlar
 • saklaýyn
 • saklaň