sada sa‧da sypat

[sa:da]

 1. Ýönekeý, çylşyrymsyz.

  • Himiki sada jisimler.

 2. Beýlekilerden tapawutlanmaýan, ýönekeý, türkana, hoş göwün.

  • Akmämmet aga öz sada düşünjesiçe sapgöwünlilik bilen gürrüňe başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Sen bir sada ýigit bolanyň senden ynjamak-da elbetde, ýersiz! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Bilini berk guşap sada daýhanyň topragyňdan ak altynlar döredýär. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Onçakly zynat berilmedik, çylşyrymly däl, ýönekeý.

  • Ähli zatlar ýerbe-ýer, sada bezelen jaý. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 4. Düşünmegi aňsat, kyn däl, düşnükli.

  • Siziň aýalyňyzyň ýönekeý sada dil bilen ýazan hatynyň ýekeje sözi hem bu hatda ýüz esse täsirli. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ertekileriň dili baýdyr we sadadyr.

sada habar

Grammatik termin seret habar


Duş gelýän formalary
 • sadadan
 • sadady
 • sadadyk
 • sadadym
 • sadadyr
 • sadadyram
 • sadaja
 • sadalaryň
 • sadalaryňa
 • sadalyga
 • sadalygam
 • sadalygy
 • sadalygyna
 • sadalygyndan
 • sadalygyny
 • sadalygyň
 • sadalyk
 • sadalykdan
 • sadalykdyr
 • sadam
 • sadany
 • sadarak
 • sadarakdan
 • sadasy
 • sadaň