sabyr sa‧byr at

Biriniň bir zada çydam etmäge bolan ukyby, takat, karar, howlukmazlyk, gyssanmazlyk.

 • Her işde söýgülim, gerekdir sabyr. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 • Sabyr düýbi-sap altyn. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem sabyr - sabry.

sabry gaçmak

Bir zada garaşmakdan hasyl bolmak, takatdan düşmek, bikarar bolmak.

 • Ýene birnäçe aý geçdi, Jemalyň has sabry gaçdy. (Çary Aşyr, Ýaş kilwanyň ýalňyşy)

sabry ýetmek

Sabyrly bolmak, sabyrlylyk etmek, takat etmek.

sabyr etmek

 1. Bir zada garaşmak.

  • Sabyr et, oglum, howlukma! («Görogly» eposy)

 2. Sabyrly bolmak, takat etmek.

  • Biz biraz sabyr etjek, belki has amatlyrak aw duşar. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

sabyrňy ele almak

Sabyrsyzlyk bilen howlukmak, sabyrsyzlyk etmek, bisabyr bolmak.


Duş gelýän formalary
 • sabry
 • sabrym
 • sabrymy
 • sabrymyz
 • sabrymyň
 • sabryna
 • sabryny
 • sabrynyň
 • sabryň
 • sabryňyz
 • sabyrdan
 • sabyrdy
 • sabyrlar
 • sabyrlary
 • sabyrlaryny
 • sabyrly
 • sabyrlydyr
 • sabyrlydyram
 • sabyrlylyga
 • sabyrlylygy
 • sabyrlylygyna
 • sabyrlylygyndan
 • sabyrlylygyny
 • sabyrlylygyňy
 • sabyrlylyk
 • sabyrsyz
 • sabyrsyzdy
 • sabyrsyzlygy
 • sabyrsyzlygyň
 • sabyrsyzlyk