saýlanmak saý‧lan‧mak işlik

 1. Köp zadyň içinden saýlanyp, seçilip alynmak.

  • I. W. Miçurin çaknyşdyrmagy, ýagny ýörite saýlanyp alnan ösümlikleri emeli usul bilen tozanlandyrmagy giň ulanýardy. (W. A. Tetýurew, Botanika)

 2. Saýlawdan geçmek, saýlaw üsti bilen bir wezipä, wekilçilige bellenmek.

  • Arkaýyn dem alýar işden gelende, saýlanýar, saýlaýar, saýlaw bolanda. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Köpçülikden ýa-da bir ýerden uzaklaşmak, arany açmak.

  • Annak dagy maşyna oturanlarynda ülker ýerden ýaňyja saýlanypdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Bular obadan ep-esli saýlanyp, bir erik agajynyň kölegesinde oturdylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 4. Bir parhly alamaty bilen tapawutlanmak, beýlekilerden tapawutly bolmak.

  • Uzyn boýy gök meýdanda saýlandy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 5. Ösüp ýokary galyp başlamak.

  • Ýerden ep-esli saýlanan göm-gök öwüşýän goweçalara seretdigiňçe seredesiň gelýär. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • saýlanaly
 • saýlanan
 • saýlananda
 • saýlanandan
 • saýlanandygy
 • saýlanandygyna
 • saýlanandygyny
 • saýlanandyr
 • saýlananlar
 • saýlananlara
 • saýlananlary
 • saýlananlarynda
 • saýlananlarynyň
 • saýlananlaryň
 • saýlananlygy
 • saýlanansoň
 • saýlanany
 • saýlananym
 • saýlananyndan
 • saýlananyň
 • saýlanar
 • saýlanardy
 • saýlanardyň
 • saýlanaýyn
 • saýlandy
 • saýlandy-da
 • saýlandygyny
 • saýlandyk
 • saýlandyklaryny
 • saýlandylar
 • saýlandym
 • saýlandyň
 • saýlanjak
 • saýlanjakdygyny
 • saýlanma
 • saýlanmadyk
 • saýlanmadyklaryň
 • saýlanmadylar
 • saýlanmaga
 • saýlanmagy
 • saýlanmagyna
 • saýlanmagyndan
 • saýlanmagyny
 • saýlanmagynyň
 • saýlanmagyň
 • saýlanmak
 • saýlanmaklyga
 • saýlanmaklygy
 • saýlanmaklyk
 • saýlanmaly
 • saýlanmalydyr
 • saýlanman
 • saýlanmandygyny
 • saýlanmandyr
 • saýlanmasa
 • saýlanmasa-da
 • saýlanmasyna
 • saýlanmazdan
 • saýlanmazlygy
 • saýlanmazlygyndan
 • saýlanmazyndan
 • saýlansa
 • saýlansak
 • saýlansalar
 • saýlansyn
 • saýlanyp
 • saýlanypdy
 • saýlanypdyr
 • saýlanypdyr-da
 • saýlanypdyrlar
 • saýlanyň
 • saýlanýan
 • saýlanýana
 • saýlanýandygy
 • saýlanýany
 • saýlanýanyň
 • saýlanýança
 • saýlanýar
 • saýlanýardy
 • saýlanýarlar