saýgarmak saý‧gar‧mak işlik

 1. Aýyl-saýyl etmek, tanamak, görmek, bilmek, aňşyrmak.

  • Alasarmyk garaňkyda Hoşgeldi Onuň ýüz keşbini gowy saýgaryp bilmedi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Meniň-ä gözüm gowy saýgarmaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol ýanlygyň sazyna gyzygyp, töwerekden gelýän-geçýäni-de saýgarmady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Köprä golaý gelende maşinist onuň abat däldigini saýgarsa-da maý az bolany üçin, ony saklap bilmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Göz ýetirmek, tanamak, bilmek.

  • Saýgarmady duşman nirde dost nirde? (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Men basjak ýerim bilen basmajak ýerimi gaty saýgarýan. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • saýgaran
 • saýgaranda
 • saýgarandan
 • saýgaranok
 • saýgaranoklar
 • saýgarany
 • saýgarar
 • saýgarara
 • saýgararsyň
 • saýgararsyňyz
 • saýgararyn
 • saýgaraňok
 • saýgardy
 • saýgardy-da
 • saýgardylar
 • saýgardym
 • saýgardyňmy
 • saýgarjagam
 • saýgarjak
 • saýgarmady
 • saýgarmadyk
 • saýgarmaga
 • saýgarmagam
 • saýgarmagy
 • saýgarmagym
 • saýgarmagyň
 • saýgarmak
 • saýgarmakda
 • saýgarmaklyga
 • saýgarmaklygy
 • saýgarmaklygyň
 • saýgarmaklyk
 • saýgarmaly
 • saýgarman
 • saýgarmany
 • saýgarmasa
 • saýgarmasy
 • saýgarmasyny
 • saýgarmaz
 • saýgarmazdan
 • saýgarmazlyk
 • saýgarmaýan
 • saýgarmaýanlardan
 • saýgarmaýar
 • saýgarmaýardy
 • saýgarmaýardylar
 • saýgarmaýarys
 • saýgarsa
 • saýgarsa-da
 • saýgaryp
 • saýgarypdy
 • saýgarypdyr
 • saýgarýan
 • saýgarýança
 • saýgarýar
 • saýgarýardy
 • saýgarýarlar
 • saýgarýarsyň