sürpek sür‧pek

Daşrakdan çenäp, dikilgi aşyklary urmak üçin ulanylýan tegelek ýülmek daş ýa gurşun.

  • Oglanjygyň sürpek zyňmaga ökdeliginden başga görkezer ýaly zady ýokdy. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Meniň sürpegimi tapyp ber! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sürpek - sürpegi.


Duş gelýän formalary
  • sürpegimi
  • sürpekmi