sürmek sür‧mek işlik

 1. Ýöredip herekete getirmek (ulag, maşyn hakda).

  • Welosiped sürmek.

 2. Bir ugra hereket etdirmek, ýöretmek.

  • Bular mallary gaty gowy bakardylar, nirede otluk ýer bolsa şol ýerik sürüp äkiderdiler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Oraz mallary otluga sürdi.

 3. Itip ýerine eltmek, itip süýşürmek.

  • Ol tüpeňine ikinji gezek ok sürende, Kelhan onuň goşaryndan tutdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Ekmek üçin topragyň ýokarky gatlagyny azal we ş. m. bilen agdarmak.

  • Siz ertir sürmeseňiz, galanja ýeriňiz tapdan çykar. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Tarp hem-de boz ýerleri sürmek we özleşdirmek baradaky plan has artdy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 5. Ýüzüni sürtmek, degip ýukaltmak.

  • Elleriniň aýasyny galtagyň sapy sürüp, awuşadyp alyp barýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem sürmek - sürdüm, sürdüň, sürüpdir.

agalyk sürmek

seret höküm sürmek höküm sürmek

 • Emma agalyk sürýän toparlar sosial göreşi dürli ýollar bilen tireler arasyndaky göreşe sowmak isleýärdiler. («Mugallymlar Gazeti»)

döwi sürmek

seret döw 2

 • Gurt gartyň şärikdeşi-de ýokdy, zady-da ýokdy, ol pullar döwüniň süren gijesi utan puludy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

höküm sürmek

seret höküm

 • Jaýyň içinde tukat ümsümlik höküm sürýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Töwerekde gyzgalaňly hereket höküm sürýär. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

ömür sürmek

seret ömür

 • Ömür sürerin diýseň, batyr bol-da gel! (M. Gorkiý, Eserler)

öňe sürmek

seret öň

 • Patyşanyň bet işine protest bildirip, işçileriň iş taşlamadyk we syýasy talaplary öňe sürmedik hiçbir şäheri galmady. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

ugruna sürmek

seret ugur

 • Hoşgeldi hem razyçylyk bildirip, onuň ugruna sürdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • sürdi
 • sürdi-de
 • sürdük
 • sürdüler
 • sürdüm
 • sürdür
 • sürdüň
 • sürdüňiz
 • süreli
 • süreliň
 • sürem
 • süren
 • sürende
 • sürenden
 • sürendigi
 • sürendigine
 • sürendigini
 • sürendiklerini
 • sürendir
 • sürene
 • sürenem
 • süreni
 • sürenidi
 • sürenimde
 • sürenimden
 • sürenime
 • sürenimizde
 • sürenimiň
 • süreninde
 • süreninden
 • sürenine
 • sürenini
 • süreniniň
 • süreniň
 • süreniňden
 • sürenler
 • sürenlerde
 • sürenlere
 • sürenleri
 • sürenlerinde
 • sürenlerine
 • sürenleriň
 • sürenok
 • sürensoň
 • sürer
 • sürerden
 • sürerdi
 • sürerdim
 • sürere
 • süreris
 • sürerler
 • sürersiň
 • sürersiňiz
 • süresi
 • süresim
 • süreýin
 • sürgün
 • sürjegem
 • sürjegine
 • sürjek
 • sürjekdi
 • sürjekdigini
 • sürme
 • sürmediler
 • sürmegi
 • sürmegidir
 • sürmeginde
 • sürmeginden
 • sürmegine
 • sürmegini
 • sürmeginiň
 • sürmegiň
 • sürmejek
 • sürmek
 • sürmekde
 • sürmekden
 • sürmekdir
 • sürmekleri
 • sürmekligiň
 • sürmeklik
 • sürmekçi
 • sürmekçidir
 • sürmeler
 • sürmelerden
 • sürmelere
 • sürmeleri
 • sürmeleriniň
 • sürmeleriň
 • sürmeli
 • sürmelidigi
 • sürmelidiginiň
 • sürmelidir
 • sürmelimi
 • sürmeseň
 • sürmeseňiz
 • sürmesin
 • sürmeýän
 • sürmeýändigi
 • sürmeýär
 • sürmeýärler
 • sürmäge
 • sürmäge-de
 • sürmän
 • sürmändir
 • sürmändirler
 • sürmäni
 • sürmäniň
 • sürse
 • sürse-de
 • sürsek
 • sürseler
 • sürsem
 • sürseň
 • sürseňem
 • sürseňizem
 • sürsün
 • sürsünler
 • süräýse
 • sürüp
 • sürüpdi
 • sürüpdiler
 • sürüpdir
 • sürüpdirler
 • sürüpsiňiz
 • sürüň
 • sürýän
 • sürýändigi
 • sürýändigini
 • sürýändiklerini
 • sürýäne
 • sürýäni
 • sürýänini
 • sürýäniň
 • sürýänler
 • sürýänleri
 • sürýänligidir
 • sürýänçä
 • sürýär
 • sürýär-de
 • sürýärdi
 • sürýärdiler
 • sürýärem
 • sürýärin
 • sürýäris
 • sürýärler
 • sürýärmi
 • sürýärsiň