süýt süýt at

 1. Aýallaryň we süýtemdiriji haýwanlaryň çagalandan soň, çagalaryny emdirmek üçin göwüs mäzlerinden çykýan ýokumly ak suwuklyk.

  • Ak göwsünde ak süýt berip ösdüren, sen meniň tenimde janym, eje jan! (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Süýt, mesge, ýumurtga, ýüň tabşyrmakda-da biz planymyzy artygy bilen doldurdyk. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Süýtde agzy bişen, suwy üfläp içer. (nakyl)

  • Gulanyň ödi bolmaz, guşuň -- süýdi! (nakyl)

 2. Käbir ösümliklerden çykýan ak şire.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem süýt - süýdüm, süýdüň.

agzyndan süýt ysy gitmedik

seret agyz

 • Heniz onuň agzyndan emen süýdüniň ysy gitmändir. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

süýt kölüne batyrmak

seret köl

 • Remontçylar olary süýt kölüne batyryp goýdular. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • süýde
 • süýdem
 • süýdi
 • süýdi-de
 • süýdüdir
 • süýdüm
 • süýdüme
 • süýdümiz
 • süýdün
 • süýdünde
 • süýdünden
 • süýdündäki
 • süýdüne
 • süýdünem
 • süýdüni
 • süýdüniň
 • süýdüň
 • süýdüňem
 • süýdüňi
 • süýdüňizem
 • süýdüňizi
 • süýtde
 • süýtden
 • süýtdäki
 • süýtdür
 • süýtler
 • süýtlere
 • süýtleri
 • süýtleriniň
 • süýtleriň
 • süýtli
 • süýtlüligem
 • süýtlüligi
 • süýtlüligine
 • süýtlüligini
 • süýtlülik
 • süýtsüz