süýri süý‧ri sypat

Uzynrak formasy bolan, togalak däl, boýy ininden artygrak bolan, süýnmek.

  • Onuň süýri ýüzündäki mama yzlary mese-mälim bolup görnüp durdy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem süýri - süýrüde, süýrüler, süýrüsi.


Duş gelýän formalary
  • süýrem
  • süýrüje
  • süýrüligini
  • süýrüräk