süýrgünortan süýr‧gü‧nor‧tan

[süýrgünorta:n]

Günüň tüýs günortan bolan wagty.

  • Süýrgünortan mahallary holhozyň prawleniýeriniň jaýynyň birinji otagynda birnäçe kolhozçylar otyrdylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • süýrgünortanlar