süýrelmek süý‧rel‧mek işlik

 1. Süýri bolup ugramak, bir tarapa uzalyp, inçelip süýri forma eýe bolmak.

  • Onuň çagajyk wagtynda saralan kellesi süýrelip durdy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

 2. Süýrege alynmak, çekilip, südürdiklenip alnyp gidilmek.

  • Urulyp, süýrelip, atyň yzynda, Essi aýylyp, ysgyn ýokdy özünde. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Göçme manyda Hemaýat edilmek, kömek edilmek, goldalmak.

 4. Köp geýilmek, geýlip köneldilmek.

  • Onuň keltekçesiniň süýrelip takyry çykypdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • süýrelen
 • süýrelende
 • süýrelendiginiň
 • süýrelenim
 • süýrelenini
 • süýrelip
 • süýrelipdir
 • süýreljegini
 • süýrelmegi
 • süýrelse-de
 • süýrelýän
 • süýrelýänem
 • süýrelýär